Algemene voorwaarden


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Breathhouse diensten of producten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

U gaat met Breathhouse een overeenkomst aan wanneer:


  • U een offerte schriftelijk aan ons bevestigt.
  • U zich aanmeldt voor een traject, workshop, training of sessie via de website, via e-mail, telefonisch of schriftelijk.
  • U een schriftelijk, mondeling of telefonisch gedaan aanbod wordt aanvaard.


Offerte

De offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen na de datum ervan, tenzij anders aangegeven. De prijzen in de genoemde offertes zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.


Annulering 

Annuleren van een coaching sessie kan telefonisch tot 48 uur op werkdagen, voor de afspraak en dient door Breathhouse te worden bevestigd. Wanneer de cliënt(en) niet minimaal 48 uur van tevoren afzegt of niet op de afspraak verschijnt, worden de kosten van de desbetreffende afspraak in rekening gebracht.

Annuleren van een workshop of training kan kosteloos tot 2 weken voor aanvang en dient door ons te worden bevestigd. Bij annulering binnen 2 weken wordt 50% van de kosten van de desbetreffende workshop in rekening gebracht. Bij annulering binnen 1 week voor aanvang wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Als Breathhouse door overmacht genoodzaakt is de workshop te verplaatsten, geldt wat betreft annulering de oorspronkelijke datum.


Betaling

Betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden gedaan. Als de betaling uitblijft dan kan Breathhouse een beroep doen op een incassobureau. U dient alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden die Breathhouse redelijkerwijs moet maken als betaling uitblijft.


Vervanging

Als Breathhouse door ziekte of overmacht geen training of sessie kan geven, staat het Breathhouse vrij om de training of sessie in overleg te verplaatsen naar een ander moment.


Verplaatsing workshop

In geval van onvoldoende deelnemers kan Breathhouse een workshop annuleren of verplaatsen naar een andere datum.


Aansprakelijkheid

Bent u ontevreden over een door Breathhouse geleverde dienst, dan doet Breathhouse zijn uiterste best om daar samen met u uit te komen. De aansprakelijkheid gaat niet verder dan het overeengekomen factuurbedrag voor die dienst. De aansprakelijkheid voor zaakschade gaat niet verder dan het bedrag dat de verzekering in een voorkomend geval daadwerkelijk uitkeert. Als de verzekering niet uitkeert, is de aansprakelijkheid beperkt tot het overeengekomen factuurbedrag voor de betreffende dienst.Intellectueel eigendom

De inhoud van de website van Breathhouse, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, publicaties, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Breathhouse en worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrecht. Het is de gebruiker van de website uitdrukkelijk verboden om (een gedeelte van) de website, informatie op de website of ander materiaal getoond op de website te verveelvoudigen, te verwerken, te exploiteren of op andere wijze openbaar te maken zonder voorafgaande toestemming van Breathhouse.